Op deze pagina vind je meer informatie over de Sociale inclusie tool. In onderstaand filmpje vertelt een van de toolmakers wat je met de tool kunt, voor wie de tool bedoeld is, hoe de tool werkt en hoe je gebruik kunt maken van de tool.

Omschrijving van de tool
Functionaliteit (wat kan je met de tool?)De tool geeft een handvat om na te gaan of een experiment sociaal inclusief is opgezet en de belangrijkste aspecten te analyseren die invloed kunnen hebben op de sociale inclusie. De tool laat de sterke en zwakke punten van het experimentontwerp zien en geeft suggesties hoe deze verbeterd kunnen worden. Het betreft een self-assessment tool waarin je zelf een aantal vragen beantwoordt over het experiment en levertals resultaat een aantal scores op die als hulpmiddel kunnen worden gebruikt om het experiment te verbeteren (niet als een rapportcijfer). De opbouw en inhoud van de tool zijn gebaseerd op literatuur en op kennis uit eerdere experimenten.
DoelgroepDe tool is door verschillende gebruikersgroepen te benutten. Beleidsmakers/adviseurs kunnen de tool gebruiken om informatie te verzamelen voor de bestuurder, om argumenten voor of tegen een gepland experiment te verzamelen, en om een experiment te beoordelen. Ernaast kan de tool gebruikt worden om het ontwerp van een experiment te bepalen of te testen. Hiervoor kan de tool meerdere keren voor verschillende ontwerpvariaties ingezet worden en de resultaten vergeleken worden. Verder kan de tool beleidsmakers/adviseurs helpen door een vergelijkingsmogelijkheid te bieden met andere soortgelijke experimenten. Naast beleidsmakers kunnen ook projectconsortia de tool gebruiken om hun ontwerp te testen, om zicht te krijgen op de verschillende aspecten van sociale inclusie en om te leren van andere experimenten.
Doelstelling/beoogd resultaatDe tool maakt zichtbaar waarmee rekening gehouden moet worden bij het opzetten van een experiment met betrekking tot sociale inclusie. Zwakke punten worden geïdentificeerd en suggesties voor verbetering gegeven, maar ook sterke aspecten worden zichtbaar gemaakt. De tool behandeld 4 belangrijke aspecten als het gaat om effecten op sociale inclusie. Het aspect fysieke toegankelijkheid brengt mogelijke drempels (moeite en ongemakken) in kaart die een gebruiker moet overwinnen om deel te kunnen nemen aan of gebruik te kunnen maken van het experiment. Het gaat daarbij om alle soorten gebruikers, dus ook mensen met een fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking. Fysieke toegankelijkheid is de randvoorwaarde voor een inclusieve samenleving. Het aspect economische toegankelijkheid brengt in kaart of het experiment voor iedereen betaalbaar is, in geld, in tijd en in middelen die men nodig heeft om deel te kunnen nemen. Het aspect zichtbaarheid brengt in kaart of het experiment zichtbaar en herkenbaar is voor verschillende (potentiele) gebruikers. Het gaat om zichtbaarheid van het experiment of de (nieuwe) vervoersmiddelen in de fysieke omgeving, in de digitale omgeving en of er reclame wordt gemaakt/informatie wordt verstrekt. Het aspect Gebruikers geeft aandacht aan de mate waarin het experiment zich richt op verschillende gebruikers. Sociale inclusie houdt in dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan de maatschappij en toegang heeft tot voorzieningen, onderwijs, banen en activiteiten. Mobiliteit zorgt er voor dat mensen zich kunnen verplaatsen en zo de gewenste locaties kunnen bereiken. En natuurlijk biedt de tool naast de specifieke inzichten op deze vier aspecten ook inzichten in het geheel. Het resultaat van de tool visualiseert welk effect op sociale inclusie in zijn geheel te verwachten is van het experiment. 
ToepassingsbereikDoor de opbouw als self-assessment tool stelt het de gebruiker in staat om zelf an de slag te gaan en zo op een laagdrempelige en snelle manier inzicht te krijgen in de belangrijkste aspecten van het business model. De tool kan toegepast worden bij het opzetten van een experiment, maar ook tijdens de uitvoering en na het experiment. Zo kan de tool bijvoorbeeld tijdens de aanbestedingsfase gebruikt worden om verschillende aangevraagde experimenten te beoordelen en informatie te verzamelen voor de beslissing over een mogelijke toekenning van subsidie of een vergunning. Maar ook tijdens de loop van een project kan met de tool geanalyseerd worden welke aspecten nog onvoldoende functioneren en waar meer aandacht naartoe moet om de gewenste effecten te bereiken. De tool zorgt ervoor datde gebruiker wordt uitgedaagd om het doel en de doelgroep van het lab precies te formuleren en het lab samenvattend te beschrijven. Deze exercitie dwingt de gebruiker om de belangrijkste aspecten van het experiment op het aspect sociale inclusie te identificeren. 
Kenmerken van de tool
Type inputhybride
Berekeningen/algoritmiekbeperkt
Type outputGrafische visualisatie scoring en adviestekst
Gebruikte kennisLiteratuur (en feedback vanuit uitgevoerde experimenten indien beschikbaar)
Informatiebehoefte en gevoeligheid
Bedrijfsgevoelige info?Nee
Persoonsgegevens?Nee
Financiële informatie?Nee
Wet openbaarheid bestuur?Ja/nee

In de onderstaande afbeelding is het beginscherm van de sociale inclusie tool te zien.

Binnenkort zijn er op deze pagina ook testimonials te vinden van partners die de tool hebben gebruikt.