Binnen SUMMALab zijn er vijf tools ontwikkeld die op verschillende vlakken ondersteuning bieden in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van experimenten en living labs. De tools worden door gebruik gevalideerd, geoptimaliseerd en geactualiseerd.

De tools:

  1. Verkeers- en milieueffecten tool: Deze tool gebruikt data over de verplaatsingen van mensen. Deze data gaat in de tool en de uitkomst is vervoer en milieu (emissies en verkeer). De tool is flexibel, aan te passen en is geschikt om van te leren.
  2. Sociale inclusie tool: Met behulp van deze tool kan je voorafgaand aan een experiment beoordelen hoe inclusief het experiment/de pilot is. De tool kan ook tijdens of na een experiment worden gebruikt. Definitie sociale inclusie: mensen hebben gelijke kansen en mogelijkheden om aan de maatschappij deel te nemen. Gericht op mobiliteit betekent dat: kunnen mensen makkelijk deelnemen in de maatschappij doordat het experiment hen beter toegang tot mobiliteit biedt?
  3. Technische monitoringstool: Deze tool maakt gebruik van digital twins voor het testen van situaties en technologie op het gebied van autonoom vervoer als ook het inrichten van mobiliteitshubs. De uitkomsten van deze tool zijn: een technische checklist, software en technologisch advies (sensoren, algoritmes e.d.).
  4. Businessmodel tool: Deze tool geeft een eerste beeld van het business model van een living lab/experiment/pilot project. Het doel van de tool is om de belangrijkste aspecten van het business model te analyseren, het laat de zwakke en sterke aspecten zien en geeft suggesties hoe deze verbeterd kunnen worden.
  5. Opschalingstool: De tool help om mogelijke barrières in het opschalen van de Living Lab-resultaten in kaart te brengen, en hierop te anticiperen tijdens de uitvoering van het experiment.