Doelstelling

SUMMALab richt zich op het bereikbaar houden/maken van steden op een zo duurzaam mogelijke manier: rekening houdend met toegankelijkheid, leefbaarheid en ruimtebeslag. SUMMALab is bedoeld om verschillende experimenten, initiatieven (incl. startups) en labs die hierop zijn gericht te verbinden en van advies te voorzien om ze te versnellen en om schaalvoordelen en opschaling te realiseren.

Activiteiten

De aanpak van SUMMALab richt zich in hoofdlijnen op de volgende pijlers:

  1. Ophalen kennisvragen, opstellen & bijhouden leeragenda.
  2. Platform bieden voor kennisdeling van experimenten in verschillende stadia van innovatie (pilots, start-ups, scale-ups).
  3. Kennis ontwikkelen en advies geven over het opzetten, evalueren en opschalen van experimenten. Bij het opzetten wordt aandacht geschonken aan businessmodellen, technisch aspecten, participatie van burgers en winkeliersverenigingen en evaluatie- en opschalingsmethodes.
  4. Identificeren van interessante experimenten met meerdere steden en mogelijkheden voor schaalvoordelen en opschaling.

SUMMALab werkt daarbij volgens een open netwerk met een confederatief karakter: aanhaking is op elk moment mogelijk. In regelmatige bijeenkomsten (3 tot 4 keer per jaar) met onderzoekers en betrokkenen vanuit de experimenten/pilots wordt de kennis opgehaald en gedeeld. On-demand en tailor-made kleinere workshops ter uitwisseling tussen de actoren van bepaalde lokale LL-experimenten (+ onderzoekers) geven specifiek advies aan lokale experimenten. SUMMALab biedt de (wetenschappelijke) onderbouwing en methodieken voor bijvoorbeeld opschaling van lokale experimenten en zorgt ervoor dat lessen van opschaling worden ‘teruggehaald’ naar betekenis voor (nieuwe) lokale experimenten.

Leerruimten, -activiteiten en de werkpakketten

Hieronder is schematisch weergegeven hoe de leerruimten zich verhouden ten opzichte van de activiteiten en wie wat doet in de werkpakketten. Voor meer informatie over dit schema, neem contact met ons op.