Download het artikel

Summary:
De beleidsmatige aandachtverschuiving van experimentele toepassing naar structurele toepassing van pods en shuttles in Nederland vraagt om instrumentele veranderingen. Het hoofddoel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in factoren die relevant zijn voor de rollen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de verschuiving van experimentele toepassing naar structurele toepassing. Op basis van een beleidsdocumentenanalyse, een academisch literatuuronderzoek en interviews is geconcludeerd dat technologische, socio-culturele, procedurele, geografische en economische beperkingen het potentieel van pods en shuttles op dit moment negatief beïnvloeden. Pods en shuttles zijn maar in beperkte mate in staat om te rijden op de openbare weg, een gedeelde nationale koers lijkt te ontbreken, de ontheffingsprocedures voor pods en shuttles kennen een tijdelijk karakter, pods en shuttles worden voornamelijk ingezet op korte afstanden, in relatief eenvoudige omgevingen of op privaat terrein en de kosten voor pods en shuttles zijn aanzienlijk. Onder andere bovenstaande bemoeilijkt de beoogde transitie naar structurele toepassing. De voornaamste aanbeveling van dit onderzoek is dat IenW meer voorlichting zou kunnen geven over wat er op dit moment mogelijk en slim is of dit uit zou kunnen besteden aan organisaties met de expertise en ervaring over een bepaald onderwerp. Dit heeft betrekking op het in gesprek gaan met partijen over hun ambities en of die überhaupt realiseerbaar zijn, het delen van kennis en informatie over de ontheffingsprocedures met als doel een eenvoudiger doorloopprocedure, aansturen op het ontwikkelen van een digitale infrastructuur voor het inbedden van pods en shuttles en inzicht geven in mogelijke business case in relatie tot ad risico’s. 
Download